فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

سازمان لیگ فوتبال ایران

سازمان لیگ فوتبال ایران

سازمان لیگ ، آئین نامه و مقررات همچنین تقویم برگزاری رقابت ها را در رده های سنی مختلف و در رشته های فوتبال و فوتبال ساحلی بر اساس مقررات فیفا و اساسنامه فدراسیون تهیه و تنظیم می نماید.
1